Previous press release

Atos Origin jaarresultaten 2005

Alle doelstellingen voor 2005 gerealiseerd
PARIS – 8 maart 2006
Atos Origin, een toonaangevende internationale IT dienstverlener, heeft vandaag de officiële cijfers over 2005 bekendgemaakt.
  • De omzet van de Groep bedroeg EUR 5.459 miljoen hetgeen een organische groei betekent van 8%.
  • De organische groei van het bedrijfsresultaat bedroeg 14% ( 7,6% operationele marge).
  • Het netto resultaat (aandeel van de Groep ) bedroeg EUR 235 miljoen (2004 – EUR 113 miljoen )
  • De winst per aandeel bedroeg EUR 3,50, een toename van 104%
  • De netto schuldpositie per 31 december 2005 daalde tot EUR 180 miljoen (EUR 492 miljoen per 31 december 2004)

Financiële resultaten in 2005

(in EUR million) 2005 2004 % verschil
 
Omzet 5.459 5.249 +4%

 

Bedrijfsresultaat 413,0 383,3 +8%
% van de omzet 7,6% 7,3%

 

 
EBIT 387,8 220,2 +76%
% van de omzet 7,1% 4,2%

 

 
Netto resultaat (aandeel van de Groep) 235,4 113,3 +108%
% van de omzet 4,3% 2,2%

 

 
Winst per aandeel (EPS)

  

 

 

Basis EPS (a) 3,50 1,72 +104%
EPS, uitgaande van verwatering (b) 3,48 1,71 +104%


(a) In euro’s, op basis van een gewogen aantal aandelen
(b) In euro’s, op basis een gewogen aantal aandelen uitgaande van verwatering.


Samenvatting van de toelichting van Bernard Bourigeaud, voorzitter van de Raad van Bestuur en Chief Executive Officer:


2005 was een consolidatiejaar voor Atos Origin na de overname en integratie van de Sema Groep in 2004. Aan het begin van het jaar hebben we gesteld dat we ons zouden focussen op organische groei. Dat hebben we gedaan, waarbij ons globale marktaandeel is gestegen en alle financiële doelstellingen zijn gerealiseerd.


De belangrijkste commerciële hoogtepunten van het jaar waren de uitbreiding van onze activiteiten in Duitsland, de contractverlengingen met Philips en het Internationaal Olympisch Comité, het verwerven van een belangrijk contract met Renault, de vernieuwing van een groot Business Process Outsourcing (BPO) contract met het Ministerie van Arbeid en Pensioenen in het Verenigd Koninkrijk en de uitbreiding van ons partnership met Euronext. Er zijn vele andere successen geboekt die direct zijn voortgekomen uit de overname van Sema en de aanpassing van onze commerciële operaties gedurende 2004. Dertien van onze belangrijkste klanten realiseren nu ieder een jaarlijkse omzet van meer dan EUR 100 miljoen.


In het bijzonder de ontwikkeling van onze Duitse activiteiten is bevredigend. Het afsluiten van een belangrijk contract met KarstadQuelle eind 2004 vormde de katalysator en we sloten vervolgens contracten af met E-Plus en Premiere waardoor we de omzet in Duitsland en Centraal Europa bijna verdubbelden tot EUR 562 miljoen in 2005. Het Symrise contract dat we begin 2006 afsloten, zet deze succesvolle trend voort.


We begonnen 2005 met een doelstelling voor organische omzetgroei van 5%. We verhoogden dat cijfer naar 8% in juli 2005 na de uitbreiding van ons partnership met Euronext waarbij we de IT- operaties van Euronext.Liffe overnamen.
In november 2005 informeerden we de markt dat er een risico bestond dat we deze groeidoelstelling wellicht net niet zouden kunnen realiseren. Echter de omzet in de laatste maanden van het jaar was zodanig sterk dat we een totale omzet konden rapporteren van EUR 5.459 miljoen resulterend in een organische groei van precies 8% voor het gehele jaar.


Met betrekking tot de winstgevendheid was er sprake van gerealiseerde voordelen als gevolg van herstructuringen. Hoewel een deel van deze voordelen werd gecompenseerd door investeringen in onze globale organisatie en opstartkosten van verschillende nieuwe contracten, slaagden we erin de operationele marge te laten toenemen tot 7,6%.
Het feit dat de winstgevendheid uitkwam in de onderste helft van de door ons aangegeven bandbreedte werd vooral veroorzaakt door het eenmalige effect van een lager dan verwachte winstgevendheid in een aantal niet-kernactiviteiten, waarvan de meeste inmiddels zijn gedesinvesteerd.


Bij de overname van Sema kondigden wij reeds aan van plan te zijn activiteiten met een jaarlijkse omzet van ongeveer EUR 500 miljoen te verkopen. De meeste van deze activiteiten hadden betrekking op geografische of commerciële niet-kerngebieden. Per eind juni 2005 hadden we reeds activiteiten verkocht met een jaarlijkse omzet van EUR 410 miljoen, inclusief Cellnet in de Verenigde Staten en onze Scandinavische activiteiten. Met de verkoop van onze activiteiten in het Midden Oosten in februari 2006 hebben we het desinvesteringsprogramma feitelijk voltooid.
Echter, we blijven kleinere en onvoldoende winstgevende activiteiten op de voet volgen.


Voor wat betreft de cashpositie kan worden vermeld dat de netto schuldpositie daalde tot EUR 180 miljoen per 31 december 2005, hetgeen lager was dan onze doelstelling van EUR 200 miljoen.
Dit betekent dat gedurende de periode van twee jaar sinds de overname van de Sema Groep in 2004, de cashopbrengsten van de verkoop van bedrijfsonderdelen zijn geherinvesteerd in de ontwikkeling van commerciële activiteiten van de Groep, inclusief nieuwe outsourcingscontracten in belangrijke landen. Ook waren we in staat de cashuitgaven met betrekking tot de overname van Sema en de daaropvolgende cashuitgaven met betrekking tot de integratie en herstructurering volledig te dekken uit de directe operationele cashflow van de de Groep. Aan het einde van 2005 was de netto schuldpositie aanzienlijk lager dan de EUR 266 miljoen per 31 december 2003, direct voorafgaand aan de overname van de Sema Groep.


Strategie

In 2006 zijn we van plan, naast een uitbreiding van ons marktaandeel in Europa, de ontwikkeling van onze activiteiten in China en India te versnellen. Daarnaast zullen we ons meer specifiek richten op de ontwikkeling van diverse commerciële activiteiten, inclusief onze betaaldiensten door Atos Worldline, Atos Euronext Market Solutions (AEMS) en BPO op het gebied van gezondheidszorg. Deze drie activiteiten vallen binnen Managed Operations. Atos Wordline en AEMS hebben ieder een jaarlijkse omzet van ongeveer EUR 350 miljoen met een winstgevendheid boven het groepsgemiddelde en belangrijke groeiverwachtingen.


Atos Worldline is een reeds lang bestaande kernactiviteit van de Groep, destijds opgericht in 1972. Atos Worldline verleent diensten op het gebied van de uitgifte van betaalkaarten en de verwerking van transacties, veilige betaaldiensten via internet en diensten op gebied van customer relationship inclusief bonus/spaar programma’s. Wij zijn van mening dat de introductie in 2007/2008 van SEPA, de Standard European Payments Area, ertoe zal bijdragen dat een aantal Europese betaalorganisaties hun activiteiten zullen desinvesteren of outsourcen naar derden zoals Atos Origin. Partijen als Atos Origin zijn in staat een efficiëntere dienstverlening tegen veel lagere kosten te verlenen, gebaseerd op schaalvergroting en het combineren van beschikbare middelen. Atos Origin is reeds sterk aanwezig in Frankrijk en Duitsland en is van plan deze dienstverlening in andere belangrijke markten in Europa en in snelgroeiende markten zoals China te vergroten.


In juli 2005 breidden we onze reeds lang bestaande joint venture relatie met Euronext uit door de oprichting van Atos Euronext Market Solutions (AEMS). Atos Origin en Euronext hebben hun kennis, intellectuele eigendom en ondersteunende diensten samengebracht om een dienstverlening tot stand te brengen op het gebied van IT-diensten aan wereldwijde kapitaalmarkten, inclusief cash, derivaten en clearingoperaties voor banken en tussenpersonen. Gebaseerd op een uitgebreide ervaring in Europa, heeft AEMS reeds oplossingen verkocht aan meer dan 15 aandelenbeurzen wereldwijd en ook aan belangrijke organisaties zoals de Chicago Board of Trade en aan Liffe. Ik ben van mening dat er in de komende jaren een sterke consolidatie zal plaatsvinden van beursactiviteiten, niet alleen in Europa maar ook wereldwijd. AEMS verkeert in een goede positie om een belangrijk deel van die markt te verwerven.


In 2005 hebben we ons belangrijke contract op het gebied van BPO in de gezondheidszorg met het Ministerie van Arbeid en Pensioenen in het Verenigd Koninkrijk vernieuwd. In de komende zeven jaar bedraagt de waarde van dit contract minstens EUR 750 miljoen, hetgeen een sterke basis is voor de ontwikkeling van onze activiteiten op het gebied van de gezondheidszorg.
Wij verwachten in de komende jaren een zeer sterke groei van de markt voor dienstverlening op het gebied van gezondheidszorg met enorme kansen voor Atos Origin. Wij zijn reeds betrokken bij de dienstverlening aan diverse ministeries in het Verenigd Koninkrijk. Onze ervaring met het Ministerie van Gezondheidszorg en het Ministerie van Arbeid en Pensioenen in het Verenigd Koninkrijk is een goede referentie voor soortgelijke ontwikkelingen in de rest van Europa in de komende jaren.


Onze strategie is consistent. De Groep verleent samenhangende diensten – Consulting, Systems Integration en Managed Operations – aan grote multinationale klanten in specifiek uitgekozen industriële segmenten. Business consulting is belangrijk bij het verwerven van nieuwe business. Systems Integration is in toenemende mate gericht op het leveren van hoogwaardige technologische oplossingen en Managed Operations is vooral gericht op langlopende relaties met klanten. Wij zijn van mening dat deze integrale dienstverlening momenteel de meest productieve manier is voor de ontwikkeling van business.


Het is onze ambitie om op korte tot middellange termijn de toonaangevende IT-dienstverlener in Europa te worden. Dit vereist dat we in elk van de belangrijke Europese markten een top drie-positie opbouwen door een combinatie van organische groei en acquisities. Wij zijn ook begonnen een solide basis te creëren voor onze activiteiten in Asia Pacific, met name in China en India, waar in 2005 sprake was van een omzetgroei van meer dan 12%. Wij richten ons op China voor de ontwikkeling van onze commerciële activiteiten in de regio en ons contract voor de Olympische Spelen in Beijing in 2008 vormt een belangrijk platform voor de promotie van onze dienstverlening. India is belangrijk in verband met wereldwijde offshore-activiteiten.


De aanwezigheid in de Amerikaanse markt blijft van groot belang. Bij onze operaties in Noord Amerika en Brazilië is er weer sprake van groei. Wij zullen onze aanwezigheid in die landen organisch versterken waarbij we ons tevens bewust zijn van de noodzaak winstgevend te blijven.


Vooruitzichten voor 2006

Bij het begin van 2006 werden een aantal tegenstrijdige indicatoren gepubliceerd, maar wij zijn van mening dat er in de Europese markt voor IT-dienstverlening sprake is van een consistente groei met een jaarlijks groeipercentage van ongeveer 4%. Voor 2006 verwachten we voor Atos Origin een organische omzetgroei van 5% gebaseerd op de huidige orderportefeuille en de vooruitzichten in de pipeline.


We stellen ons ten doel een verdere verbetering van onze operationele marge te realiseren, gebaseerd op oplopende marges op nieuwe langlopende contracten. Ook streven we naar een verdere efficiencyverbetering van de organisatie, inclusief de verkoop van enkele niet-kernactiviteiten, en zullen we hoogwaardige technologische oplossingen aanbieden, waarbij we ons geleidelijk aan minder concentreren op het verlenen van diensten met een lage toegevoegde waarde.


Bij de start van 2006 is de herstructurering na de Sema overname voltooid en is er sprake van gezonde cashgenererende bedrijfsonderdelen. Onze doelstelling voor 2006 is het genereren van een sterke operationele cashflow die ons een goede uitgangspositie verschaft voor de verdere ontwikkeling van onze activiteiten.


Olympische Spelen in Turijn

In februari 2006 heeft Atos Origin de IT-systemen voor de Olympische Winterspelen in Turijn verzorgd. Evenals bij de Olympische Spelen in Athene in 2004, was er sprake van perfect werkende systemen tegen de achtergrond van onverwachte verstoringen en veelvuldige aanvallen op de beveiliging, die door internationale evenementen van deze omvang worden aangetrokken. Veel van onze klanten bezochten de Olympische Spelen en konden zelf waarnemen dat het behaalde succes gebaseerd was op zeer ingrijpende en stringente procedures en processen. Het is een evenement waar de prestaties op het hoogste niveau dienen te liggen en tot op de seconde op tijd. Bij de Olympische Spelen is er geen sprake van een tweede kans.


Bernard Bourigeaud
Voorzitter van de Raad van Bestuur en Chief Executive Officer


Over Atos Origin

Atos Origin, een internationale IT-dienstverlener, stelt klanten in staat hun visie om te zetten in resultaten door de toepassing van consulting, systeemintegratie en managed operations. Atos Origin realiseert jaarlijks een omzet van 5,5 miljard euro in veertig landen met een werknemersaantal van ruim 47.000. Atos Origin is de wereldwijde informatietechnologie-partner voor de Olympische Spelen en heeft een internationaal klantenbestand van blue-chip-bedrijven in alle marktsectoren. Atos Origin staat genoteerd aan de Paris Eurolist Market en handelt onder de namen Atos Origin, Atos Euronext Market Solutions, Atos Worldline en Atos Consulting. Voor meer informatie kunt u de website van Atos Origin raadplegen: www.atosorigin.com.

Next press release

Contact

Atos Nederland
trans-1-px

Download

2005 jaarresultaten presentatie

8 maart 2006
Presentatie door Bernard Bourigeaud, Chairman en Chief Executive

AtosOriginFY2005Results


Jaarverslag 2005

AtosOrigin2005AnnualReportEnglish
Onze website maakt gebruik van cookies. Als u op deze website blijft navigeren, stemt u ermee in dat we cookies gebruiken om te begrijpen hoe onze webpagina’s worden
bekeken en het functioneren van onze website te verbeteren. Als u hiervoor geen toestemming wilt geven, kunt u de cookies uitzetten in uw browser, zoals in onze
Privacy Statement wordt toegelicht.
Akkoord Meer informatie