Previous press release

Boek van Atos Consulting gaat in op de dilemma’s van de CIO

Het speelveld van de CIO
Utrecht, 14 augustus 2006
De hedendaagse CIO krijgt te maken met een groot aantal dilemma’s die tot zijn of haar verantwoordelijkheidsgebied behoren en waaraan in een krachtenveld invulling moet worden gegeven. De dilemma’s hebben betrekking op Demand Management, IT Compliancy, IT Shared Services Centers, applicatie portfolio rationalisatie en innovatie. Atos Consulting heeft in het boek “Het Speelveld van de CIO” de dilemma’s verder uitgewerkt en draagt praktische oplossingen aan. Tevens zijn ter onderbouwing interviews met CIO’s opgenomen alsmede een aantal klantcases.

Blauwdruk
Demand Management behandelt de inrichting van de vraagfunctie naar IT in relatie tot supply van IT. De CIO is op directieniveau dé functionaris die de brug tussen business en IT kan slaan en speelt daarin een centrale rol. Door de toenemende complexiteit van organisaties is dit niet eenvoudig te organiseren door complexe aansturing en niet eenduidige verantwoordelijkheden. Daarnaast ontbreekt kennis van de steeds complexer wordende IT, waardoor business en IT moeilijker kunnen samenwerken. Aan de CIO de taak om te zorgen dat de business krijgt wat ze wil, zonder voorbij te gaan aan eisen van transparantie, complexiteitsreductie, standaardisatie en kostenreductie. Atos Consulting heeft een totaalmodel ontwikkeld dat gangbare deelmodellen (waar onder IS-Lite, ASL, BiSL) omvat. Atos Consulting benadrukt dat binnen organisaties verschillende niveaus van volwassenheid onderscheiden kunnen worden en geeft met haar groeimodel een blauwdruk voor effectief Demand Management.

Hefboom voor verbetering
De CIO is verantwoordelijk voor het voldoen van IT aan de compliancy wet- en regelgeving, zoals Sarbanes-Oxley en code Tabaksblat. De wet- en regelgeving blijkt voor meerdere uitleg vatbaar en de CIO moet keuzes maken tussen maatregelen (kosten) en effect (baten). Daartoe dient de CIO op de hoogte te zijn van zich snel ontwikkelende wet- en regelgeving enerzijds en de mogelijkheden van IT anderzijds. Met name deskundigheid van details is hierbij van belang, bijvoorbeeld als het gaat om inrichting van autorisaties in relatie tot functiescheidingen. In het boek wordt IT Compliancy behandeld als hefboom voor verbetering van de IT bedrijfsvoering. Daartoe wordt een aanpak toegelicht waarmee externe eisen kunnen worden vertaald in interne beheersing die alle gangbare eisen afdekt en daarmee dubbel werk voorkomt.

Uit onderzoek van Atos Consulting blijkt dat de beoogde resultaten van een IT Shared Services Center (SSC) in de praktijk tegenvallen. De CIO wordt hierop aangesproken als verantwoordelijke voor de levering van IT. In de praktijk wordt dit onder andere veroorzaakt door de toegenomen afstand tussen SSC en de business. Centralisatie heeft wel kostenreductie opgeleverd, maar de dienstverlening naar de business is niet verbeterd. De aanwezige complexiteit is geconcentreerd, maar niet opgelost. Hierdoor blijft het moeilijk nieuwe producten te introduceren en markten aan te boren. De CIO dient zorg te dragen voor transparantie en flexibiliteit van IT, zodat de business zich kan focussen op verkoop en marktaandeel. Gezien de cultuuraspecten dient de CIO speciaal aandacht te besteden aan offshoring. Na inrichting van het SSC dient hierna ten eerste de IT te worden gestandaardiseerd om vervolgens te zorgen dat de sourcing van IT aansluit bij de business doelen, core competenties en gewenste flexibiliteit.

Oplossen van IT-complexiteit
CIO’s worden verantwoordelijk gehouden voor het oplossen van IT-complexiteit. In de loop der tijden heeft IT zich ontwikkeld tot architecturen bestaande uit vele (soms honderden) applicaties, opererend op diverse platformen en operating systemen. In de praktijk is IT veelal op zichzelf gericht en verliest de eisen van de business uit het oog. Daarbij dient IT dan ook nog rekening te houden met nieuwe eisen en ontwikkelingen, zoals Service Oriënted Architecture, Enterprise Service Bus en allerhande marktspecifieke ontwikkelingen, zoals GIM voor de financiële dienstverlening. In de praktijk is een complexe applicatieportfolio dus een groot probleem: marktontwikkelingen kunnen moeizamer worden gevolgd, het voldoen aan wet- en regelgeving wordt een steeds groter probleem en de kosten van IT nemen sterk toe. Reductie van de applicatiecomplexiteit is dan onontkoombaar; een IT- én een business issue. Uitgebreid wordt ingegaan op de zeven stappen om de applicatieportfolio te rationaliseren waarbij performanceverbeteringen tot 40% haalbaar zijn.

IT motor voor innovatie
Innovatieve organisaties blijken twee keer zo winstgevend als andere organisaties. Toch is het intern vaak een gevecht om innovatie op de managementagenda te houden. IT speelt een steeds belangrijker rol in de bedrijfsvoering en het is de verantwoordelijkheid van de CIO om het optimale rendement uit IT te halen. De mogelijkheden van IT zijn daarbij vaak ‘de motor’ voor innovatie. Naast een structurele aanpak van innovatie dient de CIO er voor zorg te dragen dat de mogelijkheden van IT optimaal worden benut en dat het resultaat wordt geborgd. Bij verregaande innovatie – bijvoorbeeld de introductie van nieuwe verkoopkanalen – is het noodzakelijk dit organisatorisch, waaronder IT, apart in te richten. Na succesvolle introductie dient de sourcing van IT te worden heroverwegen: verkopen, separate organisatie of integreren. De CIO dient zorg te dragen dat IT naadloos blijft opereren en dat een eventuele integratie van front-, mid- en backoffice beheerst verloopt.

In het boek “Het speelveld van de CIO” wordt uiteen gezet hoe innovatie gestructureerd kan worden aangepakt en wat de rol van IT in de verschillende fasen is. Specifiek wordt daarbij aandacht besteed aan de strategic fit, de organisatie van innovatie en de integratie in front-, mid- en backoffice.

Neem contact op met Chantal Louwen via chantal.louwen@atosorigin.com of bel 030-290 8390 als u het boek wilt aanvragen.

Over Atos Consulting
Atos Consulting is een toonaangevende, internationale business- en IT-consultancy met wereldwijd meer dan 2500 gedreven professionals, van wie er circa 950 in Nederland werken. Atos Consulting is de partner voor klanten die zoeken naar effectieve oplossingen op het gebied van rendement, organisatie, processen en control. Zij biedt diepgaande kennis van branchespecifieke, primaire processen én van ondersteunende processen, zoals Finance, HRM en IT. Indien nodig biedt Atos Consulting ook interim management of neemt zij processen over. Daarbij neemt Atos Consulting een onafhankelijke positie in, adviseert zij deskundig en werkt nauw samen - voor en mét klanten.

Atos Consulting is een zelfstandig onderdeel van Atos Origin, de grootste beursgenoteerde Europese IT-dienstverlener (omzet ruim 5 miljard euro), waar circa 46.000 mensen werken, van wie circa 9.000 in Nederland. Atos Origin stelt haar klanten - top 500-ondernemingen - in staat hun visie om te zetten in resultaten door strategische advisering, systeemintegratie en managed operations. Bezoek voor meer informatie over onze werkwijze, klanten en resultaten: www.atosconsulting.nl

Next press release

Contact

Atos Nederland
trans-1-px
Onze website maakt gebruik van cookies. Als u op deze website blijft navigeren, stemt u ermee in dat we cookies gebruiken om te begrijpen hoe onze webpagina’s worden
bekeken en het functioneren van onze website te verbeteren. Als u hiervoor geen toestemming wilt geven, kunt u de cookies uitzetten in uw browser, zoals in onze
Privacy Statement wordt toegelicht.
Akkoord Meer informatie