Previous press release

Atos Consulting Trends Institute publiceert ‘Benchmark Projectmanagement 2008’

Utrecht, 5 juni 2008
Projecten mislukken vaak door gebrek aan aansluiting met de organisatie: Project Portfolio Management slaat de brug.

Talrijke (IT-)projecten in het Nederlandse bedrijfsleven lopen op niets uit als gevolg van de kloof tussen project- en lijnmanagement. Successen blijven uit zolang deze twee partijen niet gezamenlijk optrekken om projecten tot een goed einde te brengen. Nu lopen veel verandertrajecten grote vertraging op, zijn onnodig kostbaar en leveren niet het gewenste resultaat. Project Portfolio Management kan een brug slaan tussen deze twee disciplines die niet zonder elkaar kunnen, maar zich nog te vaak tot elkaar veroordeeld voelen. Dat concludeert het Atos Consulting Trends Institute in de ‘Benchmark Projectmanagement 2008’. De onderzoeksresultaten worden 5 juni gepubliceerd in een gelijknamig boek tijdens een seminar dat het onderzoeksinstituut over dit thema organiseerde.

De Benchmark Projectmanagement is een jaarlijks onderzoek dat een beeld geeft van trends en ontwikkelingen in de Nederlandse markt voor projectmanagement. Dit jaar staat het onderzoek in het teken van ‘Transparantie tussen project en organisatie’. Aan de benchmark werkten ruim 150 respondenten uit alle sectoren van het Nederlandse bedrijfsleven mee.

Organisaties zijn hardleers
Net als in de Benchmark 2007 blijkt ook in 2008 alle aandacht uit te gaan naar de start van projecten. Direct daarna verslapt deze aandacht. Zo toetsen ruim 8 op de 10 organisaties de business case bij de start van projecten, terwijl dit tijdens projecten nog maar voor 4 op de 10 bedrijven geldt en slechts voor 36 procent na afloop van transformaties. Daarnaast is er onvoldoende aandacht voor risicomanagement. Driekwart van de organisaties zet een verandertraject in gang door eerst een risicoanalyse te verrichten. Maar 43 procent van de organisaties met een risicoanalyse stelt deze gedurende het project niet of nauwelijks bij en de helft van alle respondenten laat volledig na risicobeheer uit te voeren. Volgens het Atos Consulting Trends Institute laten deze cijfers sinds 2006 geen significante verbetering zien.

Uit de Benchmark 2007 bleek dat de grootste faalfactor voor projecten ‘wijzigingsverzoeken tijdens het projectverloop’ is. De Benchmark 2008 toont aan dat dit voornamelijk komt doordat de eisen waaraan het project moet voldoen bij de start niet duidelijk zijn en specificaties tijdens projecten wijzigen. Hierdoor is liefst 1 op de 5 organisaties onvoldoende in staat na afloop de kwaliteit te beoordelen.

Lijnmanagement blijft achter in professionalisering
Het vakgebied Projectmanagement is de afgelopen jaren verder geprofessionaliseerd. Zo signaleert het Atos Consulting Trends Institute enerzijds een substantiële stijging van het aantal projectmanagementcertificeringen. Vooral het gebruik van de Prince2 methode onder projectmanagers laat een sterke stijging zien. Anderzijds laat ook het gebruik van meer geavanceerde projectmanagementtooling zoals SAP xRPM, Clarity en Oracle, een groei zien. Probleem daarbij is echter dat deze ontwikkeling zich primair aan de kant van de projectmanagers voltrekt en niet aan de kant van de lijnmanagers die hier in zouden moeten meegaan vanuit hun rol als opdrachtgever.

“De Benchmark Projectmanagement 2008 maakt duidelijk dat projectmanagers steeds verder professionaliseren, maar dat zij nog te vaak op een eiland werken. De opdrachtgevers op het ‘vaste land’ - de lijnmanagers – lopen achter in deze ontwikkeling en lijken er tegelijkertijd blindelings op te vertrouwen dat projecten vanzelf de gewenste resultaten opleveren”, zegt Hans Vis, Principal Consultant van Atos Consulting. “Veel bedrijven beginnen enthousiast aan allerlei projecten. Gaandeweg neemt dat enthousiasme af en wordt de relatie tussen project- en lijnmanager minder intensief. Hierdoor raken projecten van koers, met als gevolg dat deadlines niet worden gehaald, projecten veel geld kosten of zelfs volledig mislukken. De uitdaging is deze kloof te slechten, zodat projecten resultaten opleveren die daadwerkelijk bijdragen aan het verwezenlijken van strategische doelstellingen.”

Brug slaan tussen project en organisatie
Het thema projectmanagement is erg actueel. Zo blijft het aantal transformaties in organisaties naar verwachting de komende jaren groeien. Door het toepassen van Project Portfolio Management (PPM) krijgen organisaties beter inzicht in de prioriteiten die zij in relatie tot strategische doelstellingen moeten stellen.

Bijna de helft van de onderzochte organisaties heeft de voordelen van PPM eerder beproefd. Deze organisaties voldoen aan Atos Consultings toetsingscriteria ten aanzien van PPM zoals overzicht van een projectportfolio, een business case voor elk project en continue prioriteitstelling van projecten op basis van hun bijdrage aan de bedrijfsdoelstellingen. Van deze organisaties stelt 65 procent dat PPM positief bijdraagt aan het behalen van strategische doelstellingen. Organisaties die vertrouwd zijn met PPM, zoeken tijdens projecten ook vaker draagvlak bij relevante stakeholders en zijn hierdoor beter in staat een brug te slaan tussen project en organisatie. Daarnaast verzanden projecten minder snel en blijven vaker binnen budget.

Hans Vis: “Project Portfolio Management vereist een goede relatie tussen projectleiding en organisatie, waarbij de project- en lijnmanager elkaar aanvullen. Zij dienen een gemeenschappelijke inspanning te leveren om ervoor te zorgen dat zij tijdens projecten concrete successen boeken. Door het stellen van heldere prioriteiten en toetsingscriteria ontstaat inzicht in de voortgang van projecten en kan worden ingegrepen als de gewenste resultaten uitblijven.”

###

Over Atos Consulting
Atos Consulting is een toonaangevende, internationale business- en IT-consultancy organisatie met wereldwijd meer dan 2.500 gedreven professionals, van wie er circa 950 in Nederland werken. Atos Consulting is de partner voor klanten die zoeken naar effectieve oplossingen op het gebied van rendement, organisatie, processen en control. Zij biedt diepgaande kennis van branchespecifieke, primaire processen én van ondersteunende processen, zoals Finance, HRM en IT. Indien nodig biedt Atos Consulting ook interim management of neemt zij processen over. Daarbij neemt Atos Consulting een onafhankelijke positie in, adviseert zij deskundig en werkt nauw samen - voor en mét klanten.

Atos Consulting is een zelfstandig onderdeel van Atos Origin, de grootste beursgenoteerde Europese IT-dienstverlener (omzet ruim 5,8 miljard euro), waar ruim 50.000 mensen werken, van wie circa 9.000 in Nederland. Atos Origin stelt haar klanten - top 500-ondernemingen - in staat hun visie om te zetten in resultaten door strategische advisering, systeemintegratie en managed operations. Bezoek voor meer informatie over onze werkwijze, klanten en resultaten: www.atosconsulting.nl

Voor meer informatie:
Atos Origin, Erica Prins
+31 6 30 437329
erica.prins@atosorigin.com

Next press release

Contact

Atos Nederland
trans-1-px
Onze website maakt gebruik van cookies. Als u op deze website blijft navigeren, stemt u ermee in dat we cookies gebruiken om te begrijpen hoe onze webpagina’s worden
bekeken en het functioneren van onze website te verbeteren. Als u hiervoor geen toestemming wilt geven, kunt u de cookies uitzetten in uw browser, zoals in onze
Privacy Statement wordt toegelicht.
Akkoord Meer informatie