Previous press release

Bankieren in 2019: margedruk en overheidsbemoeienis

Atos Consulting: vier scenario’s geven richting in onzekere toekomst

Utrecht, 30 juli 2009

Retailbanken zullen naast kostenbeheersing alles op alles moeten zetten om het vertrouwen van de consument terug te winnen. Grote vraag daarbij is of retailbanken zelfstandig in staat zijn om stabiliteit en vertrouwen terug te winnen of dat daarbij permanente overheidsbemoeienis is vereist. De toekomst van de Nederlandse retailbanken is onzeker, maar kan worden verkend langs vier toekomstscenario’s die zijn ontwikkeld door Atos Consulting.

Margedruk moet de aanjager van innovatie zijn
Retailbanken in Nederland proberen onder een toenemende margedruk hun kosten te verlagen en tegelijkertijd klanten opnieuw aan zich te binden. Kostenverlaging wordt bereikt door het nastreven van synergievoordelen. Echter, zo constateert Atos Consulting, het is de vraag of beoogde synergievoordelen daadwerkelijk worden behaald door het uitbesteden van activiteiten. Zij leiden namelijk tot meer complexiteit en vergroten de onderhandelingsmacht van leveranciers, hierdoor vallen kostenbesparingen vaak lager uit dan verwacht. Klantenbinding blijkt uiteindelijk de belangrijkste factor om te overleven. Om klanten te binden zijn productinnovaties nodig die zijn gericht op de behoeften van de consument. “Meer dan ooit moet de klant centraal staan en is een sterk merk alleen niet meer voldoende”, aldus Frans van Helden, partner bij Atos Consulting.


Vier toekomstscenario’s
Niemand kan de toekomst voorspellen. De vier door Atos Consulting ontwikkelde scenario’s voor de retailbank markt in 2019 stellen bankdirecties wel beter in staat strategische beslissingen te nemen. De scenario’s zijn ontwikkeld op basis van kwalitatief onderzoek. Door middel van interviews, deskresearch en sessies met experts werkzaam bij grote Nederlandse retailbanken zijn vier toekomstbeelden voor 2019 geschetst. Hierbij zijn ook de machtsverhoudingen van de marktpartijen in kaart gebracht.

Kernonzekerheden


De toekomst van de retailbankingmarkt wordt in belangrijke mate bepaald door twee kernonzekerheden: de mate van overheidsinvloed en de wijze van inrichting van de waardeketen. Atos Consulting heeft op basis van deze kernonzekerheden een viertal toekomstbeelden bepaald die een beschrijving geven van de retailbankmarkt in 2019.

 

De scenario’s

 

Veel overheidsbemoeienis en zelfvoorzienende banken (Utility Bank)
Banken worden nutsbedrijven, ze worden bestuurd door de overheid. Er zijn weinig nieuwe toetreders door opgeworpen barrières zoals strenge Europese regelgeving. Er is binnen de utility bank sprake van weinig outsourcing, aangezien in de praktijk is gebleken dat nagestreefde kostenbesparingen niet werden behaald. De banken zijn dan ook vrijwel volledig zelfvoorzienend. Er wordt gewerkt met simpele standaardproducten om kosten laag te houden en omdat klanten eenvoud en gemak wensen. De langdurige recessie heeft consumenten risicomijdend gemaakt. In deze verzadigde markt woedt hevige prijsconcurrentie.


Veel overheidsbemoeienis en netwerken (Conservative Networks)
In dit scenario is sprake van een door de overheid gecontroleerde markt waarin ruimte is voor concurrentie. Er zijn solide Bank Service Providers (BSP) ontstaan die zich richten op specifieke back office bankactiviteiten. Ze kenmerken zich door risicomijdend gedrag en gebrek aan innovatie. Nieuwe toetreders kunnen de – door de overheid streng gereguleerde – producten en diensten van machtige BSP’s combineren tot nieuwe varianten en kunnen zo met slechts een front office relatief eenvoudig en tegen lage kosten toetreden tot de markt. De consument heeft weer vertrouwen in de bancaire sector doordat de overheid via de BSP’s garant staat voor de kwaliteit en betrouwbaarheid van de geboden diensten.


Vrije markt en zelfvoorzienende banken (Sleepy Retail)
De markt wordt in dit scenario gedomineerd door een aantal grote marktpartijen die volledig zelfvoorzienend zijn. Er is nauwelijks sprake van outsourcing: na de financiële crisis is afscheid genomen van vele leveranciers omdat banken risico’s wilden beperken. Deze verandering heeft de stabiliteit van het financiële stelsel vergroot, net als de transparantie naar klanten. Hierdoor is meer vertrouwen in de banken ontstaan. Door deze zelfregulering kon de overheid zich terugtrekken. De producten van de Retailbank zijn een commodity geworden waarbij banken het moeilijk vinden onderscheidend te zijn. Succesvolle introducties worden snel gekopieerd door bestaande spelers. Innovatie vindt weinig plaats, in combinatie met hevige concurrentie op prijs en service leidt dit tot lage marges en weinig groei.


Vrije markt en netwerkbanken (Roaring Twenties)
De markt is open, toetreding gemakkelijk en het aantal spelers omvangrijk. Retailbanking is een dynamisch segment met hoge winstgevendheid, snel wisselende klanten en innovatieve producten. Door de crisis zijn de grootbanken verdwenen, back- en frontoffice partijen zijn losgekoppeld. Banken zien in dat de klant koning is en producten en diensten worden daarop aangepast. Doen ze dat niet, dan lopen klanten weg omdat de overstapkosten van de ene naar de andere bank laag zijn. Ook een aantal retailers is actief geworden in de bankwereld, inspelend op de wens van klanten naar gemak, flexibiliteit en snelheid. Technologie is de katalysator voor het verkorten van de time to market van producten en diensten.


Kosten en klanten
Welk scenario zich zal gaan ontwikkelen is op dit moment nog niet te voorspellen, stelt Atos Consulting. “Maar het is bij strategische keuzes in de retailbankingmarkt zinvol om met deze vier toekomstbeelden rekening te houden”, aldus Henk Guus Krekel, Partner bij Atos Consulting. “In grote lijnen kun je wel concluderen dat de kosten van compliance in de scenario’s ‘utility bank’ en ‘conservative networks’ flink zullen toenemen, wat grote druk op de marges van retailbanken zal leggen. Verder zal outsourcing leiden tot een toename van de complexiteit en kostenverhoging – in plaats van verlaging – in de scenario’s ‘sleepy retail’ en ‘roaring twenties’.”


“Ongeacht het scenario dat zich zal gaan ontwikkelen, zullen retailbanken de komende jaren een sterke focus op kostenbeheersing moeten houden”, stelt Krekel, “Maar kostenbeheersing is niet de belangrijkste voorwaarde voor herstel. Wie in staat is de consument weer aan zich te binden en het vertrouwen in de bank te herstellen, al dan niet met overheidssteun, komt als grote winnaar uit deze crisis en niet degene met de laagste kosten.” En op dit gebied is behoorlijk wat te winnen, want volgens de Finance Tracker© van onderzoeksbureau Synovate van mei 2009 geven Nederlanders hun financiële dienstverlener op bancair gebied slechts een magere 4,9.  Het volledige onderzoek kan worden gedownload via: www.atosconsulting.nl/papers.

 

Over Atos Consulting


Voor meer informatie:
Atos Origin
Erica Prins
+31 6 30 437329
erica.prins@atosorigin.com

Next press release

Contact

Atos Nederland
trans-1-px

White papers

deel cover white paper

De Retail banking markt in 2019

Download >>

 

deel cover white paper

Drie toekomstbeelden voor de retail bank

Welke strategie heeft u?
Bent u fast mover, niche speler of bulkbank?

Download >>

Onze website maakt gebruik van cookies. Als u op deze website blijft navigeren, stemt u ermee in dat we cookies gebruiken om te begrijpen hoe onze webpagina’s worden
bekeken en het functioneren van onze website te verbeteren. Als u hiervoor geen toestemming wilt geven, kunt u de cookies uitzetten in uw browser, zoals in onze
Privacy Statement wordt toegelicht.
Akkoord Meer informatie