Previous press release

Telecom in 2015: zélf investeren in innovatie of uitbesteden?

Atos Consulting: vier scenario’s geven richting aan onzekere toekomst

Utrecht, 7 september 2009

In de komende jaren raken IT, nieuwe media en telecom steeds meer met elkaar vervlochten. Om in 2015 klaar te zijn voor de kansen die deze convergentie met zich meebrengt, staan marktpartijen voor de keuze zélf te investeren in innovatie of dit uit te besteden aan leveranciers. Ook worden telecom operators geconfronteerd met de vraag of zij moeten inzetten op e-channel of multichannel-benadering. Atos Consulting heeft op basis van deze trends vier toekomstscenario’s bepaald die een beschrijving geven van de telecombranche in 2015. Elk scenario vereist een andere strategie en rol van telecombedrijven.


De telecom sector is sterk in beweging onder invloed van nieuwe technologieën, diensten, regelgeving en snel veranderende consumentenbehoeften. De onvoorspelbaarheid van de impact van deze trends staat de ontwikkeling van een effectieve strategie in de weg. Wat wel duidelijk is, is dat steeds meer sprake is van een markt waarin telecom en IT met elkaar vervlochten raken. Hoewel nu nog geen sprake is van convergentie beweegt de telecommarkt in de komende vijf jaar wel duidelijk in deze richting. Vandaar dat marktpartijen rekening moeten houden met de komst van nieuwe spelers afkomstig uit verschillende sectoren. Met als resultaat een verregaande segmentering van de telecombranche.


“Hoewel voor niemand duidelijk is hoe het strategische landschap zich ontwikkelt, is het goede nieuws dat alle door Atos Consulting geschetste scenario’s kansen bieden. Hoewel telecom zich nog steeds verder tot een commodity ontwikkelt, de marges opdrogen en de markt convergeert, bieden nieuwe trends tegelijkertijd veel kansen voor verdere groei”, aldus Pieter Lugtigheid, Director Consulting Global Markets Telecom van Atos Origin. “In feite staan telecombedrijven voor twee wezenlijke keuzes: zélf investeren in research & development of niet en inzetten op e-channels of op een multichannel-benadering. Zij moeten nu deze keuzes maken om in 2015 nog steeds effectief te kunnen zijn in de converged market. De kredietcrisis biedt een kans aan bedrijven die nog geen duidelijke positie hebben gekozen maar die nu nog wel een goede cashflow hebben en dus geld om keuzes te maken en te investeren.”


Vier toekomstscenario’s
De vier door Atos Consulting ontwikkelde scenario’s stellen bedrijven beter in staat strategische beslissingen te nemen. De scenario’s zijn ontwikkeld op basis van kwalitatief onderzoek. Door middel van interviews, deskresearch en sessies met managers van grote Nederlandse telecombedrijven en branche-experts zijn op basis van 23 trends de vier belangrijkste toekomstbeelden voor 2015 geschetst.


Scenario 1 - Een technologie gedreven wereld
In dit scenario zet de huidige technologische ontwikkeling zich in een hoog tempo voort. Telecombedrijven behalen een substantiële voorsprong op de concurrentie door nieuwe technologische toepassingen te omarmen. Zo laten kritische consumenten zich vooral leiden door de innovatieve kenmerken van deze producten. Vrijwel alle producten kopen zij online. De marktstrategie van telecombedrijven is gebaseerd op een technology push: ze brengen nieuwe producten actief onder de aandacht van consumenten die open staan voor innovaties. Dit betekent dat telecom operators zich moeten ontwikkelen tot vernieuwers die out of the box denken. Op de lange termijn kan dit uitmonden in het verdwijnen van vaste netwerken als het belangrijkste fundament voor het transport van voice en data. Telecombedrijven ontdekken nieuwe vormen van datatransport waarmee de focus op fysieke netwerken tot het verleden behoort of deze hooguit een bescheiden rol spelen.


Scenario 2 - Een commodity gedreven wereld
In dit scenario verliest de multichannel-benadering terrein. Zo is er geen sprake van specifieke technologieën waarmee telecombedrijven zich van elkaar onderscheiden. In plaats daarvan bieden leveranciers gestandaardiseerde technologische toepassingen aan. Doordat innovatie op een laag pitje staat, ontbreekt de noodzaak te investeren in Research & Development. De zelfbewuste consument is doordrongen van huidige standaarden en heeft een goed beeld van de eisen die hij aan diensten en producten stelt, en die hij grotendeels online aanschaft. Dit vereist van telecombedrijven vooral een faciliterende rol, waarbij zij hun diensten op een zo efficiënt mogelijke manier aanbieden. De juiste overlevingsstrategie is het verkrijgen van een schaalgrootte waarmee aanbieders op een kosteneffectieve manier kunnen anticiperen op een zeer brede marktbehoefte. Met als gevolg schaalvergroting en consolidatie door tal van fusies, waardoor de belangrijkste marktspelers opnieuw positie moeten kiezen. De rol van telecombedrijven beperkt zich tot die van aanbieder van een pakket gestandaardiseerde diensten van andere leveranciers. Productdifferentiatie speelt hierbij niet of nauwelijks een rol. Er is sprake van een volledig online bedrijfsmodel: de producten en diensten worden uitsluitend via het web aangeboden.


Scenario 3 - Een maatwerkwereld
In deze wereld gaat technologische vooruitgang vergezeld van een omgeving waarin verschillende kanalen worden ingezet om diverse marktsegmenten te bedienen. Elk segment stelt zijn eigen eisen aan het producten- en dienstenaanbod en de levering hiervan. Investeringen in Research & Development weerspiegelen deze diversiteit. Telecom aanbieders houden nadrukkelijk een vinger aan de pols, identificeren specifieke behoeften van verschillende klantgroepen en stemmen innovaties hierop af. Met als resultaat dat voor diverse marktsegmenten totaal verschillende technologieën worden ontwikkeld. Telecombedrijven richten zich dus op marktgedreven vernieuwing. Dit kan enerzijds resulteren in een situatie waarin innovaties ontstaan als reactie op veranderende consumentenbehoeften. Anderzijds kunnen vernieuwingen een proactief karakter hebben en als katalysator dienen voor het ontstaan van nieuwe marktsegmenten.


Scenario 4 - Een gesegmenteerde wereld
In dit scenario kopen telecom operators nieuwe technologie in bij leveranciers waarbij zij deze technologische toepassingen gebundeld aanbieden. Deze situatie komt het meeste overeen met de marktstrategie van traditionele telecom aanbieders. Zij zetten investeringen in innovatie op een laag pitje en richten zich volledig op een multichannel-benadering. In deze markt is de meest effectieve strategie een juiste afstemming van technologie en content op specifieke marktbehoeftes.


Voor meer informatie:
Atos Origin
Erica Prins
+31 6 30 437329
erica.prins@atosorigin.com

Next press release

Contact

Atos Nederland
trans-1-px

White papers

beeld voorkant white paper scenario planning

De Telecom sector in 2015?

Download >>

Onze website maakt gebruik van cookies. Als u op deze website blijft navigeren, stemt u ermee in dat we cookies gebruiken om te begrijpen hoe onze webpagina’s worden
bekeken en het functioneren van onze website te verbeteren. Als u hiervoor geen toestemming wilt geven, kunt u de cookies uitzetten in uw browser, zoals in onze
Privacy Statement wordt toegelicht.
Akkoord Meer informatie