Previous press release

Enterprise Resource Planning in 2015: Is er toekomst voor ERP in de Services Industrie?

Utrecht, 12 april 2010

Alle signalen wijzen er op dat Enterprise Resource Planning (ERP) zich de komende jaren steeds meer ontwikkelt tot een instrument dat organisaties in staat stelt hun strategische ambities te realiseren. Atos Consulting heeft de trends in Services Industry in relatie tot ERP in kaart gebracht en in vier scenario’s beschreven hoe deze markt er in 2015 uit kan zien. Zo zal SOA - de Service Oriented Architecture - de agenda domineren.

Elk scenario vereist een andere strategie en rol van leveranciers en organisaties die ERP-systemen in gebruik hebben. In de scenario’s varieert de inzet van ERP van een minimale variant waarbij ERP slechts de integratie tussen bedrijfsprocessen mogelijk maakt tot een maximale variant waarbij ERP in alle bedrijfsprocessen over de keten in één ERP wordt geïntegreerd. Het onderzoek kwam tot stand in samenwerking met de Universiteit van Tilburg en is gebaseerd op de analyse van 22 experts uit de zakelijke dienstverlening.

ERP bestaat uit een geheel van informatiesystemen - gebruikersinformatie, product- en personeelsgegevens en financiële data - die in alle geledingen van organisaties worden ingezet. De opkomst van web-gebaseerde oplossingen en standaard interfaces - zoals in de vorm van een servicegeoriënteerde architectuur - hebben een wezenlijke invloed op hoe ERP-systemen in de toekomst worden ingezet. ERP zal steeds vaker beschikbaar zijn de vorm van Software as a Service (SaaS), waarbij diensten onder andere toegankelijk worden gemaakt via Web 2.0 en Cloud-services en deel uitmaken van een volledig geïntegreerde waardeketen.

Trends in de dienstsector
In de whitepaper, ontwikkeld door het Trends Institute van Atos Consulting, wordt stilgestaan bij de belangrijkste trends die in de dienstsector worden onderkend. Zo is in de financiële sector compliance doorslaggevend en moeten banken hun efficiency en winstgevendheid vergroten om in de groeiende kapitaalbehoefte te voorzien. In de gezondheidszorg staan kostenreducties hoog op de agenda en ook in de publieke sector neemt de druk toe om te bezuinigen op overheidsuitgaven. Voor de hele sector geldt dat de klant of de burger steeds meer de dienst uit maakt. Hieruit ontstaat een steeds grotere behoefte aan efficiency om tegemoet te komen aan de hoge eisen van klanten en burgers.


Scenario 1: Een geïntegreerde structuur

In dit scenario worden organisaties gekenmerkt door gesloten, naar binnen gekeerde entiteiten waar sprake is van weinig samenwerking en informatie-uitwisseling. De interne structuur bestaat uit verticale en los van elkaar opererende processen (silo’s) met elk hun eigen informatiesystemen die uitsluitend klant- en productinformatie uitwisselen. Als gevolg van de financiële crisis is de overheidsinvloed toegenomen en moeten organisaties aantonen hun processen op orde te hebben. ERP-leveranciers spelen hierop in met een aanbod van modules op het gebied van governance, risicobeheersing en compliance. De architectuur van organisaties transformeert naar een SOA-gebaseerde versie van ERP. Ook worden stappen gezet naar integratie met Web 2.0-toepassingen. Hierdoor kunnen organisaties online de communicatie van klanten over hun producten volgen en via chat en Twitter rechtstreeks met hen communiceren.


Scenario 2: Geoptimaliseerde keten

In dit scenario proberen organisaties hun processen en prestaties te verbeteren door nauw samen te werken met leveranciers en andere partijen in de waardeketen. Het organisatiemodel is gebaseerd op een netwerkarchitectuur waarbinnen integratie met organisaties gestalte krijgt door de implementatie van een gemeenschappelijk ERP-systeem. Dit krijgt vorm door een integraal datamanagement met standaarddefinities van processen, data-entiteiten en standaardfunctionaliteiten ter ondersteuning van bedrijfsprocessen. ERP-systemen worden aangeboden als SaaS-oplossing, waardoor meerdere organisaties hetzelfde systeem kunnen gebruiken en informatiestromen in de waardeketen stroomlijnen. ERP is volledig gebaseerd op SOA. Implementatie is een kwestie van slechts enkele weken en nieuwe functionaliteiten zijn snel beschikbaar via portals die ondersteunende software centraal ontsluiten. ERP-systemen zijn verrijkt met 2.0-oplossingen, zoals virtuele helpdesks, live chat-toepassingen en online collaboration.


Scenario 3: De flexibele keten

In dit scenario verschuift de focus naar IT als dé enabler voor het realiseren van strategische doelstellingen. IT fungeert hierbij als instrument dat kan bijdragen aan het genereren van extra inkomsten, het verkorten van de time to market en het verhogen van de klanttevredenheid. Bedrijven ontpoppen zich als netwerkorganisaties en omarmen SOA als architectuur voor de implementatie van innovatieve toepassingen (services). De nadruk op gestandaardiseerde oplossingen ruimt het veld voor een centrale ERP-infrastructuur verrijkt met diensten gebaseerd op standaardsoftware met gebruikmaking van API’s. Dit is een interface die het mogelijk maakt te communiceren met andere IT-toepassingen. Leveranciers zetten ERP-diensten in de markt die zijn gebaseerd op Open Source, waardoor bedrijven elkaars diensten in combinatie met eigen producten kunnen gebruiken. Cocreatie van volledig nieuwe producten komt hiermee een belangrijke stap dichterbij. ERP is volledig toegankelijk via de Cloud, waardoor architectuur altijd up-to-date is en functionaliteiten eenvoudig kunnen worden toegevoegd. Het integreren van data uit verschillende bronnen en programma’s is de nieuwe standaard, die ook bekend staat als Linkeconomy: elke informatiebron en alle services worden met elkaar verbonden en vormen tezamen een nieuwe entiteit.

Scenario 4: Silo-architectuur
Dit scenario komt het meest overeen met de huidige situatie. Hierin zijn organisaties in de zakelijke dienstverlening op basis van verticale los van elkaar opererende bedrijfsprocessen (silo’s) georganiseerd, waarbij elk silo is gericht op een specifiek product. Deze organisatiestructuur staat ook bekend als de functionele organisatie-architectuur. Het interne applicatielandschap, dat een diversiteit van ERP-systemen telt, bestaat uit een geheel van op maat gesneden toepassingen die zijn gebaseerd op één-op-één relaties met derden. Met als resultaat een verbrokkeld en gefragmenteerd informatiebeheer.

In het white paper wordt per scenario beschreven wat de consequenties zijn voor de organisaties in de dienstensector, de ERP gebruikers en de ERP leveranciers. Op http://www.scenario-planning.nl/ is het white paper met de onderzoeksresultaten te downloaden.

Rens Gielleit en Ronald Sinke (Universiteit van Tilburg) schreven hun scriptie "ERP in 2015" in opdracht van Atos Origin. Zij zijn winnaar geworden van de SAPIENS ERP-scriptieprijs. Hun scriptie "ERP in 2015" werd door een publieksjury op het VNSG-congres in Maastricht verkozen als winnaar.


Voor meer informatie:

Atos Origin, Erica Prins

+31 6 30 437329;

erica.prins@atosorigin.com

Next press release

Contact

Atos Nederland
trans-1-px

Is er een toekomst voor ERP in de
Service Industry?


white paper ERP 2015Download >>

ERP in 2015
Vier toekomstscenario's voor ERP.

 

White Paper
ERP
April 2010
Onze website maakt gebruik van cookies. Als u op deze website blijft navigeren, stemt u ermee in dat we cookies gebruiken om te begrijpen hoe onze webpagina’s worden
bekeken en het functioneren van onze website te verbeteren. Als u hiervoor geen toestemming wilt geven, kunt u de cookies uitzetten in uw browser, zoals in onze
Privacy Statement wordt toegelicht.
Akkoord Meer informatie