Previous press release

Atos wijst in roadmap weg naar succesvolle EIM-implementatie

  • Atos zet in white paper uiteen welke stappen nodig zijn om EIM met succes binnen organisaties te verankeren
  • EIM-roadmap legt focus niet op informatie, maar op processen
Utrecht, 30 november 2011
Steeds meer organisaties zijn zich bewust van de noodzaak van Enterprise Information Management. Een goede integratie van informatiesystemen is de sleutel naar een succesvolle en efficiënte informatievoorziening. Een duidelijke focus op de processen waaruit deze informatie afkomstig is, is echter minstens zo belangrijk. Dit stelt organisaties in staat hun concurrentiepositie te verbeteren, de dienstverlening te optimaliseren en te voldoen aan wet- en regelgeving. In haar white paper Roadmap naar Enterprise Information Management beschrijft Atos alle noodzakelijke stappen om ervoor te zorgen dat relevante informatie op het juiste moment bij de juiste personen beschikbaar is om een goede besluitvorming te waarborgen. Met als resultaat een efficiënte en competitieve organisatie die is opgewassen tegen toekomstige uitdagingen.

Enterprise Information Management (EIM) is synoniem aan de combinatie en integratie van de vakgebieden Enterprise Content Management (ECM) en Business Intelligence (BI). ECM staat voor de organisatiebrede herstructurering van technologie, hulpmiddelen en methodes om ongestructureerde informatie te genereren, verwerken, uitwisselen en archiveren. BI is gericht op het transformeren van gestructureerde gegevens uit de dagelijkse bedrijfsvoering tot strategische, tactische en operationele informatie om de organisatie doelgericht te kunnen sturen. Atos heeft de Roadmap naar EIM ontwikkeld voor projectleiders, analisten en ontwikkelaars die een EIM-implementatie willen realiseren of hierin inzicht willen krijgen. Ook biedt het praktische handvatten aan managers die de informatiehuishouding willen verbeteren of overwegen EIM te introduceren.

Roadmap naar EIM
Atos hanteert een bredere definitie van EIM dan uitsluitend het samenvoegen van de vakgebieden ECM en BI. Zo wordt in de Roadmap naar EIM vooral het bedrijfsproces als ruggengraat van een succesvolle EIM-implementatie beschouwd. Business Process Management (BPM) is een belangrijke bindende factor om zowel de context als de inhoud van al deze gegevens op waarde te kunnen schatten. Processen zijn immers de bron van vrijwel alle informatie binnen een organisatie. BPM biedt inzicht in de strategische doelstellingen, de manier waarop de bedrijfsprocessen daar aan bijdragen én de mogelijkheid om de bedrijfsprocessen te beheersen. Ook Retrieval - het ontsluiten en beschikbaar stellen van informatie aan de juiste personen die in het proces zijn betrokken - speelt een belangrijke rol.

“De Roadmap naar EIM neemt een overkoepelende architectuur van informatiemanagement als geheel als uitgangspunt. Hierbij ligt de focus niet op informatie, maar op de processen waaruit informatie wordt gevormd. Zo maakt het niet alleen inzichtelijk welke informatie beschikbaar is, maar ook hoe deze gegevens ontstaan en welk doel zij hebben”, vertelt Peter Tervooren, Competence Line Manager ECM van Atos. “Atos heeft de kennis en ervaring in huis om organisaties op het gebied van EIM te professionaliseren. We staan organisaties terzijde bij de implementatie en het in beheer nemen van EIM. Zo kunnen we zowel bij het optimaliseren van processen en de ondersteuning hiervan hulp bieden. De Roadmap naar EIM biedt een realistisch en pragmatisch stappenplan om EIM met succes binnen organisaties te realiseren.”

Bewustwording en beeldvorming
Atos hanteert bij de uitvoering van de roadmap een aantal basisstappen. Het hoofddoel van de eerste stap is het creëren van bewustwording. Met een EIM Game wordt een herkenbaar proces gesimuleerd en aandacht besteed aan de huidige en mogelijke werkwijze. Doel is inzichtelijk te maken welke toegevoegde waarde EIM kan hebben. Een EIM-awareness sessie schetst met praktijkvoorbeelden welke betekenis EIM voor organisaties kan hebben. Met het Enterprise Information Framework brengen deelnemers vervolgens in kaart waar EIM al in de organisatie wordt toegepast en waar EIM nog kansen biedt. In een brainstormsessie staan actuele thema’s op het programma om een beeld te krijgen van mogelijkheden en verwachtingen op het gebied van EIM. Hiermee wordt een basis gelegd voor een eerste visie op het gebied van EIM. In de tweede fase van de roadmap komen tijdens beeldvormingsessies (kern)processen aan bod om helderheid te krijgen over de situatie van informatiebeheer en waar de organisatie met EIM naar toe wil. Per proces worden de noodzakelijke informatie en systemen geïnventariseerd. Hierna wordt tijdens een risicoanalyse per proces de prioriteit hiervan vastgesteld.

Ervaren en testen
De volgende stap - het opdoen van ervaring - is van belang omdat het implementeren van een EIM-oplossing de organisatie in al haar werkprocessen raakt. Zo moeten medewerkers vertrouwd raken met een nieuwe werkwijze. Tijdens een pilot wordt een afgebakend proces met een hoge prioriteit op basis van EIM ingericht. Vervolgens worden de wensen en eisen ten aanzien van de informatievoorziening in kaart gebracht. De wensen en eisen met de hoogste prioriteit worden vertaald in een functioneel ontwerp. Het EIM-systeem dat op basis van dit ontwerp wordt ontwikkeld, wordt hierna door de organisatie getest.

Implementeren en verzorgen
De feitelijke realisatie van de EIM-oplossing gebeurt op basis van uniforme methodieken, zoals RUP/OpenUP. Een projectteam is verantwoordelijk voor het definiëren van de reikwijdte en het doorontwikkelen van de toepassing naar een generieke oplossing voor een specifiek proces. Op basis van een technisch ontwerp wordt een basisinrichting van de oplossing ontwikkeld, waarna de bouwfase van start gaat. De laatste fase van de EIM-roadmap staat in het teken van kwaliteitsborging van de EIM-oplossing. Hieraan wordt invulling gegeven door de inrichting van een EIM Competence Center. Dat buigt zich over technisch beheer en applicatiemanagement en over functioneel beheer en gebruikersondersteuning. Ook is zij verantwoordelijk voor het informatiebeheer om de kwaliteit van informatie en de samenhang van gebruikte informatiemodellen te borgen. Omdat de EIM-inrichting bedrijfsprocessen ondersteunt, is een goed procesbeheer ook van groot belang. Hiermee wordt gewaarborgd dat de informatievoorziening onderdeel is van een continue verbetercyclus en de kwaliteit ervan voortdurend wordt verbeterd.

Het white paper Roadmap naar Enterprise Information Management van Atos is beschikbaar.

Next press release

Contact

Atos Nederland
trans-1-px
Onze website maakt gebruik van cookies. Als u op deze website blijft navigeren, stemt u ermee in dat we cookies gebruiken om te begrijpen hoe onze webpagina’s worden
bekeken en het functioneren van onze website te verbeteren. Als u hiervoor geen toestemming wilt geven, kunt u de cookies uitzetten in uw browser, zoals in onze
Privacy Statement wordt toegelicht.
Akkoord Meer informatie